Pohled na Dubňansků horu z rozhledny Višicko Mutěnice

Pohled na Dubňansků horu z rozhledny Višicko Mutěnice

Sklepy Dubňanská hora

Sklepy Dubňanská hora

Jarohněvický rybník 2

Jarohněvický rybník 2

Dubňanská hora 2

Dubňanská hora 2

Rozhledna Višicko Mutěnice

Rozhledna Višicko Mutěnice

Kamenná brána Dubňany

Kamenná brána Dubňany

Jarohněvický rybník 1

Jarohněvický rybník 1

Pod Dubňansků horů

Pod Dubňansků horů

Čápi u Mutěnky Dubňany

Čápi u Mutěnky Dubňany

Dubňanská hora 1

Dubňanská hora 1